Adatkezelési tájékoztató

A MEDSERV Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1047. Budapest, Fóti út 56. A. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-560510; adószám: 12164332-1-43; a továbbiakban: “Társaság”) jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató) megalkotásával és elérhetővé tételével biztosítani kívánja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletben (a továbbiakban: „GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: „Infotv.) meghatározott érintetti tájékoztatáshoz való jog megvalósulását.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során személyes adat kezelése megvalósul. A Tájékoztató időbeli hatálya annak visszavonásig tart. A Társaság fenntartja a jogot jelent Tájékoztató módosítására, az ezzel kapcsolatos értesítésről a módosított Tájékoztató honlapon történő közzétételével gondoskodik.

I. Adatkezelő

Az adatok kezelője: MEDSERV Egészségügyi, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság székhelye: 1112 Budapest, Süveg u. 10/b.

Cégjegyzékszáma:  01-09-560510

Adószáma:  12164332-1-43

Email cím: medservkft@gmail.com

II. Általános fogalmak

 1. a) érintett (páciens): bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy (az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható);
 2. b) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (ilyen, az érintettel kapcsolatba hozható adatnak minősül különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés);
 3. c) különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 4. d) egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 5. e) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 6. f) adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők ( ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 7. g) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;
 8. h) adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

További hivatkozott jogszabályok:

 • Eszt.: az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény
 • : a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

III. A Társaság adatkezelései

3.1. A honlap látogatása

A Társaságnak a https://medserv.hu/ honlapján a nyilvánosság részére közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Társaság Google Analytics sütiket használ a látogatók preferenciáinak elemzésére, hogy a weboldal felhasználóbarát jellegét biztosítani tudja. Sütiket használ például az alábbi információk rögzítésére: a weboldal és aloldalak látogatóinak száma, a látogatás időtartama, a lapok megtekintésének sorrendje, a weboldal eléréséhez használt keresőszavak, a weboldal eléréséhez használt böngésző típusa, az eléréshez használt számítógép földrajzi helye. A weboldal látogatóiról a Társaság személyes adatokat nem gyűjt. A weboldalon használt sütik csak a látogató számítógépének anonim IP címét rögzítik, semmi olyan személyes adatot vagy információt nem gyűjt, amely alapján egy valós személy azonosítható lenne. A Társaság ezzel a tevékenységgel összefüggésben a látogató anonimizált IP címén kívül nem kezel személyes adatot.

3.2. Betegek (páciensek) adatainak kezelése

A Társaság, illetve a Társaság alvállalkozói elvégzik a Társaság laboratóriumában vagy a Társasággal szerződésben álló laboratóriumban a Társaság megbízói által levett cervix cytologiai minták vizsgálatát és értékelését orvosi felügyelet biztosításával, az ambulanciákon járóbeteg-ellátás formájában történt sebészi beavatkozások, valamint endoscopos, illetve műtéti beavatkozások következetében kivett humán sejtek, szövetek, illetve szervek kórszövettani vizsgálatát. A Társaság részére a Társaság megbízóitól adattovábbítás történik, melynek során egyfelől a betegtől levett mintát, másfelől a mintához mellékelt adatlapon szereplő személyes adatokat (egészségügyi adatokat) kezeli a Társaság, mint a megbízók adatfeldolgozója.

 • Adatkezelés célja: A Társaság megbízójának eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése [ 4. § (1) bek. b) pont], ennek keretében a Társaság megbízói által levett cervix cytologiai minták vizsgálata és értékelése, valamint a kivett humán sejtek, szövetek, illetve szervek kórszövettani vizsgálata.
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett beteg hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a 9. cikk (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja], valamint a Társaság a részére a szövetmintát és személyes adatokat továbbító megbízó közötti szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja].
 • Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a beteg testéből kivett szövetminták tekintetében legalább 30 (harminc) év, ezt követően a Társaság megsemmisíti azokat.

3.3. Szállítók, üzleti- és együttműködő partnerek, alvállalkozók adatainak kezelése

A Társaság a szállítóinak, üzleti- és együttműködő partnereinek, alvállalkozóinak azon személyes adatait jogosult kezelni, amelyek a partner és a Társaság közötti ajánlattétellel és szerződéssel, ezen belül annak létrejöttével, nyilvántartásával és teljesítésével összefüggenek. A kezelt adatok köre: az ajánlatkérésben, megrendelésben, szerződésben megadott adatok, kontaktinformációk, valamint a bizonylatok kiállításához szükséges adatok.

 • Adatkezelés célja: Az adatkezelés célja kizárólag a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, módosításához vagy megszüntetéséhez kapcsolódó cél.
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], valamint az partner és a Társaság közötti szerződés megkötése [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont].
 • Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítését követő 8 (nyolc) év, az Szvt. szerinti bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogszabályi előírások szerint.

3.4. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése

A Társaság kezeli a hozzá közvetlenül-, vagy munkaerő közvetítőn keresztül beérkezett „berepülő” és célzott önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő személyes adatokat. A kezelt adatok köre: az önéletrajzokban és a csatolt egyéb dokumentumokban szereplő, az érintett által megadott személyes adatok.

 • Adatkezelés célja: Az adatkezelés célja az érintett végzettségének és érdeklődési körének leginkább megfelelő álláslehetőségekről való értesítése, az érintettel időpont egyeztetése és a kiválasztási eljárás lefolytatása.
 • Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont], amely hozzájárulást az érintett az önéletrajzának és az ehhez kapcsolódó dokumentumoknak a megküldésével adja meg.
 • Adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama sikeres pályázat esetén a munkajogviszony időtartama, sikertelen pályázat esetén a kiválasztást követően a sikertelen pályázók pályázati anyaga törlésre kerül.

IV. Az orvosi titoktartás

A Társaságot, a Társaság munkavállalóit, valamint a Társasággal munkavégzésre irányuló jogviszonyban vagy egyéb jogviszonyban álló más személyt minden, a Társaság részére megküldött mintában megjelölt személyes és egészségügyi adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terhel, függetlenül attól, hogy az adatokat milyen forrásból ismerte meg.

A Társaságot a titoktartási kötelezettség olyan más betegellátókkal szemben is köti, akik az orvosi vizsgálatban, a kórisme megállapításában, illetve a gyógykezelésben vagy műtétnél nem működtek közre. Ez a kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, amikor az adatok közlése a kórisme megállapítása vagy az érintett további gyógykezelése érdekében szükséges, így például a pácienstől levett minták laboratóriumi vizsgálatra történő továbbítására a Társaság alvállalkozóinak részére.

V. Részvétel az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszerben

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) rendszere az egészségügyi ágazat intézményeit és szolgáltatóit összekötő kommunikációs platform, egy e-egészségügyi szolgáltatási rendszer, aminek funkciói biztonságosabbá, hatékonyabbá és kényelmessé teszik a betegek ellátását. Egy modern és egységes informatikai környezet, olyan felhőalapú technológiát használó kommunikációs tér, ami a jelenleg elérhető legmagasabb fokú adat- és kibervédelemmel ellátva kapcsolja össze az egészségügyi ellátókat egymással (beleértve a kórházi, a járóbeteg- és a háziorvosi ellátást, valamint a gyógyszertárakat). Az EESZT rendszere által a kezelőorvosok számára lekérdezhetővé válnak a páciens egészségügyi ellátására vonatkozó adatok (betegéletút) és az ellátása folyamán keletkezett betegdokumentumok (zárójelentések, ambuláns lapok, laborleletek, képi diagnosztikai leletek, e-receptek, e-beutalók). A Társaság a jogszabályokban foglalt előírások teljesítése érdekében részt vesz az EESZT rendszerében.

VI. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A személyes adatokat a Társaságnál a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Társaság részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási- vagy kiszervezett tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A Társaság szolgáltatásának nyújtásában közreműködő személyek az alábbi jogviszonyok keretében végzik tevékenységüket:

 • munkajogviszony, vagy
 • alvállalkozói jogviszony.

A Társaság munkavállalói és alvállalkozói a Társaság által használt egyedi fejlesztésű informatikai rendszerben rögzítik a betegek személyes és egészségügyi adatait, különösen a vizsgálatok eredményeit, azzal, hogy a Társaság megbízói részére ezek az adatok továbbításra kerülnek és a megbízóknál, a megbízók által használt informatikai rendszerben kerülnek tárolásra.

A Társaság a hatáskörükben eljáró más egészségügyi intézmények, hatóságok és bíróságok részére, azok megkeresésére, az eljárások lefolytatása érdekében jogosult és egyben köteles átadni a munkavállalóiról és az egyéb érintettekről (betegekről) kezelt személyes adatokat.

A Társaság az adatkezelések során az alábbi adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe erre irányuló szolgáltatási szerződés keretében.

DigiScience Kft. (székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Fő utca 91.; adószám: 12237366-2-13)

A fenti vállalkozás a Társaság weboldalának fejlesztése és üzemeltetése tekintetében elektronikus adatfeldolgozási tevékenységet végez.

VII. Adatbiztonság (beépített és alapértelmezett adatvédelem)

A Társaság az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelése és feldolgozása során biztosítja az adatok biztonságát véletlen vagy szándékos megsemmisítéssel, megsemmisüléssel, megváltoztatással, károsodással, nyilvánosságra kerüléssel szemben, továbbá, hogy azokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

Amennyiben mégis bármilyen adatvédelmi incidens következne be a Társaságnál, az incidensekről a Társaság nyilvántartást vezet, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az érintettet, amennyiben ezt a GDPR és az Infotv. kötelezővé teszi.

VIII. Az adatkezelésekkel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

8.1. A tájékoztatás kéréshez és a hozzáféréshez való jog

Az érintett írásban tájékoztatást kérhet a Társaságtól, hogy a Társaság tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • a Társaság kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül, az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben teljesíti.

A Társaság az érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az érintett által megjelölt személyes adatot a Társaság nem kezeli, úgy erről is köteles az érintettet írásban tájékoztatni.

8.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a Társaság módosítsa azt a személyes adatát, mely pontatlan, helytelen vagy hiányos. A Társaság ebben az esetben a megjelölt személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) napon belül pontosítja vagy helyesbíti, illetve, ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető, az érintett által rendelkezésére bocsátott további személyes adatokkal vagy az érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti. A Társaság az érintettet erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

A Társaság abban az esetben mentesül a helyesbítésre vonatkozó kötelezettség alól, ha

 • a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésére és azokat az érintett sem bocsátja a Társaság rendelkezésére, vagy
 • az érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

8.3. A törléshez való jog

Az érintett írásban kérheti a Társaságtól a személyes adatainak a törlését. Az érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

A törlési kérelmet a Társaság abban az esetben utasítja el, ha valamely jogszabály a Társaságot a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben nincs ilyen kötelezettsége a Társaságnak, úgy a Társaság az érintett kérelmét legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül teljesíti, és erről az érintett által megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

8.4. A zároláshoz való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Társaság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a személyes adatát a Társaság jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát a Társaság ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Társaság tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségre küldött elektronikus vagy postai levélben értesíti.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett írásban kérheti, hogy személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza. A korlátozás időtartama alatt a korlátozással érintett személyes adatokkal a Társaság, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a tároláson túl egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy jogszabályban meghatározottak szerint végezhet. Az adatkezelés korlátozását akkor és annyi ideig kérheti az érintett,

 • ha az érintett vitatja a Társaság, illetve az adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, és a kezelt személyes adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg (a fennálló kétség tisztázásának időtartamára),
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit (a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára),
 • ha az adatok törlésének lenne helye, de közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges (a vizsgálat vagy eljárás lezárásáig).

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatja.

A Társaság az érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

8.6. A jogorvoslathoz való jog

8.6.1. Társasággal történő vitarendezés

Az érintett a személyes adataik kezelésével kapcsolatos tiltakozásaikat, kérelmeiket a Társaságnál szóban (személyesen) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, avagy postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelenthetik be az I. pontban, az Adatkezelő megnevezésénél megjelölt elérhetőségeken.

8.6.2. Panasztételhez való jog

Amennyiben Önnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmeit Társasággal nem sikerült megnyugtató módon rendeznie, vagy Ön bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36(1)3911400

Telefax: +36(1)3911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Web: naih.hu

8.6.3. A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR, illetve az Infotv. által biztosított jogait.

A Társasággal, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

IX. Egyéb tájékoztatások

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat az érintett által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve az adatkezelőnél tett nyilatkozattal (közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban) meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az érintett nem tett ilyen nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben (EESZT) megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT működtetője, tájékoztatási kötelezettségének eleget téve elkészítette a „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” című segédletet. Ez a dokumentum az ellátottak számára közérthető módon tartalmaz tájékoztatást az őket érintő, EESZT-ben történő adatkezelésről.

A tájékoztató letöltése »